KOKOMO TOURNAMENT HISTORY
SECTIONALS (74)
YEARWINNERSITE OR HOSTCLASS
1916 KokomoKokomo 
1917 KokomoKokomo 
1918 KokomoKokomo 
1919 KokomoKokomo 
1920 KokomoKokomo 
1924 KokomoKokomo 
1925 KokomoKokomo 
1926 KokomoKokomo 
1927 KokomoKokomo 
1929 KokomoKokomo 
1930 KokomoKokomo 
1931 KokomoKokomo 
1933 KokomoKokomo 
1934 KokomoKokomo 
1935 KokomoKokomo 
1936 KokomoKokomo 
1937 KokomoKokomo 
1938 KokomoKokomo 
1939 KokomoKokomo 
1940 KokomoKokomo 
1941 KokomoKokomo 
1943 KokomoKokomo 
1944 KokomoKokomo 
1945 KokomoKokomo 
1946 KokomoKokomo 
1947 KokomoKokomo 
1948 KokomoKokomo 
1949 KokomoElwood 
1951 KokomoKokomo 
1952 KokomoKokomo 
1953 KokomoKokomo 
1954 KokomoKokomo 
1958 KokomoKokomo 
1959 KokomoKokomo 
1960 KokomoKokomo 
1961 KokomoKokomo 
1962 KokomoKokomo 
1963 KokomoKokomo 
1964 KokomoKokomo 
1965 KokomoKokomo 
1966 KokomoKokomo 
1967 KokomoKokomo 
1968 KokomoKokomo 
1969 KokomoKokomo 
1971 KokomoKokomo 
1973 KokomoKokomo 
1974 KokomoKokomo 
1975 KokomoKokomo 
1976 KokomoKokomo 
1977 KokomoKokomo 
1978 KokomoKokomo 
1979 KokomoKokomo 
1980 KokomoKokomo 
1984 KokomoKokomo 
1985 KokomoKokomo 
1986 KokomoKokomo 
1987 KokomoKokomo 
1988 KokomoKokomo 
1989 KokomoKokomo 
1991 KokomoKokomo 
1992 KokomoKokomo 
1993 KokomoKokomo 
1994 KokomoKokomo 
1995 KokomoKokomo 
1996 KokomoKokomo 
1997 KokomoKokomo 
1998 KokomoLafayette Jeff4A
2003 KokomoLafayette Jeff4A
2005 KokomoKokomo4A
2009 KokomoLafayette Jeff4A
2011 KokomoLogansport4A
2012 KokomoKokomo4A
2013 KokomoLafayette Jeff4A
2014 KokomoKokomo4A
REGIONALS (34)
1925 KokomoKokomo 
1927 KokomoKokomo 
1929 KokomoMarion 
1930 KokomoMarion 
1933 KokomoKokomo 
1936 KokomoMarion 
1939 KokomoMarion 
1940 KokomoMarion 
1941 KokomoMarion 
1944 KokomoMarion 
1945 KokomoMarion 
1949 KokomoMarion 
1951 KokomoKokomo 
1952 KokomoKokomo 
1953 KokomoKokomo 
1954 KokomoKokomo 
1958 KokomoKokomo 
1959 KokomoKokomo 
1960 KokomoKokomo 
1961 KokomoKokomo 
1962 KokomoKokomo 
1964 KokomoKokomo 
1965 KokomoKokomo 
1966 KokomoKokomo 
1967 KokomoKokomo 
1968 KokomoKokomo 
1985 KokomoAnderson 
1988 KokomoAnderson 
1989 KokomoAnderson 
1992 KokomoMarion 
1995 KokomoMarion 
1996 KokomoMarion 
1997 KokomoMarion 
2011 KokomoMarion4A
SEMISTATES (8)
1941 KokomoMuncie 
1944 KokomoMuncie 
1959 KokomoFort Wayne 
1961 KokomoFort Wayne 
1962 KokomoFort Wayne 
1989 KokomoWest Lafayette 
1997 KokomoFort Wayne 
2011 KokomoLafayette4A
STATE TITLES (1)
1961 KokomoButler Fieldhouse